Sociální služby SOVY o.p.s.

cs
ODESLÁNÍ

Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

 

Poslání

Posláním pečovatelské služby je poskytovat klientovi podporu umožňující zachování samostatného způsobu života v přirozeném domácím prostředí a pomoci tak s řešením nepříznivé sociální situace.

 

Cílová skupina

Pečovatelská služba je poskytována osobám, jejichž stav z důvodu snížené soběstačnosti vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
Jedná se o tyto skupiny osob:

 • Senioři (osoby, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu)
 • Chronicky nemocní a osoby se zdravotním postižením (tj. osoby, jimž byl přiznán invalidní důchod nebo osoby v průběhu rekonvalescence)
 • Rodiny, kde se současně narodily tři a více dětí

 

Cíle

Hlavním cílem služby je poskytovat péči tak, aby byly zachovány kvalita, důstojnost, dosavadní styl života a sociální kontakty klienta.

Dílčí cíle:

 • Spokojený klient
 • Prostřednictvím poskytované služby naplnit individuální potřeby klienta
 • Podpora klienta v udržení si soběstačnosti a sebeobslužnosti co nejdéle
 • Umožnit klientovi žít co nejdéle v přirozeném sociálním prostředí, účastnit se společenského dění, být v kontaktu s rodinou, udržovat si či vytvářet nové sociální vazby a vztahy

 

Doba a místo poskytování pečovatelské služby

Pečovatelská služba se v Českém Krumlově poskytuje od pondělí do neděle v době od 7.00 do 19.00 hodin v domácnosti uživatele. Čas, četnost a rozsah služeb se sjednává s uživatelem individuálně, vždy podle jeho potřeb a s ohledem na rozsah nabízených služeb a možnosti poskytovatele. O služby mohou žádat i obyvatelé obcí v dojezdové vzdálenosti do 15 km od Českého Krumlova (pečovatelky navštěvují klienty např. ve Starých Dobrkovicích, ve Zlaté Koruně, v Dolním Třeboníně).

Rozvoz obědů je realizován v době od 10,00 hodin do 14,00 hodin.

 

Postup při jednání se zájemcem o službu

O poskytování pečovatelské služby rozhoduje její vedoucí - sociální pracovník, který jedná se zájemcem o službu. Se sociálním pracovníkem si lze předem dohodnout schůzku (osobně, telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu) v kanceláři pečovatelské služby, v místě bydliště zájemce o službu či v místě dočasného pobytu a to zpravidla v době od 7,00 hodin do 15,00 hodin, případně lze dle potřeby dohodnout i jiný čas setkání. 

Cílem jednání je, aby zájemce o službu získal dostatečné informace o možnostech, pravidlech, rozsahu a způsobu poskykované služby a mohl se svobodně rozhodnout, zda služba odpovídá jeho požadavkům a potřebám. Zároveň toto setkání slouží sociálnímu pracovníkovi k tomu, aby mohl vyhodnotit, zda zájemce splňuje kritéria pro poskytování služby. V takovém případě je se zájemcem sepsána žádost a následně smlouva o poskytování pečovatelské služby. 

Zájemci o zavedení pečovatelské služby mohou kontaktovat sociální pracovnici Veroniku Pilařovou Hadravovou na telefonním čísle 736 634 491 nebo 380 716 342 a na e-mailové adrese veronika.hadravova@sovyck.cz.

Službu lze ukončit kdykoliv na vlastní žádost, úmrtím klienta, při porušení smluvních podmínek klientem a pokud klient službu  bezdůvodně nevyužívá několik po sobě jdoucích měsíců.

 

Podání stížností

Stížnosti, žádosti, připomínky i kladná hodnocení mohou klienti a ostatní dotčené osoby přednést zaměstnancům ústně, telefonicky nebo písemně (i anonymně) zasláním na adresu pečovatelské služby (Vyšehradská 260, 381 01 Český Krumlov) nebo vložit do poštovní schránky PS. Stížnost musí být vedoucím pracovníkem prošetřena okamžitě, nejdéle do 30 kalendářních dnů. Příjemce stížnosti stěžovatele písemně upozorní, pokud by měla stanovená lhůta tento termín překročit. 

Stížnost související s poskytovanými službami může klient podat ředitelce společnosti (Mgr. Ivana Ambrusová, Vyšehradská 260, Český Krumlov, tel. 736 634 490, e-mail info@sovyck.cz) nebo sociální pracovnici a vedoucí pečovatelské služby (Mgr. Veronika Pilařová Hadravová, Vyšehradská 260, Český Krumlov, tel. 736 634 491, e-mail veronika.hadravova@sovyck.cz).

Pokud stěžovatel není spokojený se způsobem vyřízení stížnosti, může se obrátit na nadřízený orgán nebo instituci, která sleduje dodržování lidských práv, tj.:

Město Český Krumlov - zřizovatel společnosti, Městský úřad Český Krumlov, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Kaplická 439, Český Krumlov, tel. 380 766 400

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor sociálních věcí, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel. 386 720 604

MPSV ČR, Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2, tel. 950 191 111

Kancelář veřejného ochránce lidských práv, Údolní 39, 602 00 Brno, tel. 542 542 111

Český helsinský výbor, Štefánikova 21, 150 00 Praha 5, tel. 257 221 141.

 

 

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Pečovatelská služba je terénní služba poskytovaná v domácím prostředí klienta. Podporuje soběstačnost, aktivní způsob života uživatele, pobyt v přirozeném prostředí a právo na důstojné stáří. Služba je poskytována v předem dohodnutém a naplánovaném rozsahu, který lze měnit a přizpůsobovat individuálním potřebám. Pečovatelská služba neposkytuje zdravotnické úkony a jednorázový sezónní úklid. 

 

Základní činnosti:

Základní činnosti určuje zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Konkrétní úkony, které žadatel od služby požaduje jsou individuálně dojednány ve Smlouvě o poskytování pečovatelské služby, která se uzavírá písemně. 

Zájemcům o pomoc v domácnosti poskytujeme tyto služby:

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, která zahrnuje

 • pomoc a podporu při podávání jídla a pití (ohřátí a příprava jídla na talíř, příprava pití, nakrmení, umytí a uklizení použitého nádobí)
 • pomoc při oblékání a svlékání vč. oblékání speciálních pomůcek (ortézy, protézy, elastické punčochy)
 • pomoc při prostorové orientaci a přesunu na vozík nebo lůžko

2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytování podmínek pro osobní hygienu

 • pomoc při úkonech osobní hygieny zahrnuje pomoc při sprchování nebo koupání v domácnosti uživatele, případně mytí na lůžku
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty zahrnuje pomoc při mytí vlasů, zastřižení konečků vlasů, stříhání nehtů především na rukou, ostatní je řešeno doporučením služeb pedikéra
 • pomoc při použití WC zahrnuje doprovod na WC po bytě nebo mimo byt, pomoc při použití toaletní židle

3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 • služba zahrnuje dovoz nebo donášku jídla, pro tyto účely je nutné mít dva jídlonosiče v termoobalu ozančené jménem, které je možné si zapůjčit
 • obědy jsou rozváženy z Restaurace Plevno v Českém krumlově, cena oběda je 75,- Kč

4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • běžný úklid - uklízejí se prostory obývané uživatelem, zahrnuto je vynášení odpadků včetně tříděného odpadu 
 • pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti - zahrnuje větší úklid domácnosti a mytí oken 1-2x ročně, tuto službu nelze nasmlouvat jako jedinou 
 • běžný nákup - provádí se zpravidla ve všední dny, nejčastěji 1-2x týdně dle požadavku uživatele 
 • nutné pochůzky - služba zahrnuje vyřizování osobních záležitostí na poště, na úřadech, vyzvedávání receptů apod. 
 • velký nákup - jedná se o nákup ošacení, objemnějšího vybavení domácnosti apod. 
 • praní a žehlení prádla - podle dohody s klientem může být služba prováděna v domácnosti uživatele či v prostorách pečovatelské služby

5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • tato služba nabízí doprovod osob k lékaři, do školy, do zaměstnání, na úřady, na různé kulturní a společenské akce

 

Výše popsané služby jsou realizovány na základě těchto zásad:

 • je kladen důraz na rovný přístup ke klientům, jednání bez předsudků
 • služby jsou nastavovány individuálně a pružně se přizpůsobují měnícím se potřebám jednotlivých uživatelů
 • služby respektují autonomii uživatele, zaměstnanci neprovádějí ty úkony a činnosti, ke kterým nedostali souhlas
 • služby jsou poskytovány tak, aby respektovaly potřeby, osobnost jedince a lidská práva, podporovaly individualitu klienta a jeho samostatnost a nezávislost, uživatel má co největší podíl na rozhodování
 • služby jsou realizovány na základě efektivního nastavení pracovního procesu příslušných pracovníků
 • služby jsou poskytované personálem, který se pravidelně vzdělává, účastní se supervizí
 • poskytovatel služby se řídí vnitřními pravidly a nařízeními, zaměstnanci dodržují povinnost mlčenlivosti

Dodržováním zásad vytváří poskytovatel podmínky pro svobodné uplatnění vlastní vůle uživatele při řešení nepříznivé sociální situace.

Nabídka služeb a sazebník úhrad

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
  Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 1 hodina / 150 Kč
  Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 1 hodina / 150 Kč
  Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 1 hodina / 150 Kč
  Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 1 hodina / 150 Kč
Pomoc při osobní hygieně, poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
  Pomoc při úkonech osobní hygieny 1 hodina / 150 Kč
  Pomoc při použití WC 1 hodina / 150 Kč
  Pomoc při základní péči o vlasy a nehty 1 hodina / 150 Kč
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
  Zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování 1 oběd / 95 Kč
  Dovoz nebo donáška jídla ve vlastním jídlonosiči 1 úkon / 30 Kč
  Dovoz nebo donáška jídla se zapůjčením jídlonosiče 1 úkon / 35 Kč
  Pomoc při přípravě jídla a pití 1 hodina / 150 Kč
  Příprava a podání jídla a pití 1 hodina / 150 Kč
Pomoc při zajištění chodu domácnosti:
  Běžný úklid a údržba domácnosti 1 hodina / 150 Kč
  Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti 1 hodina / 150 Kč
  Donáška vody 1 hodina / 150 Kč
  Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení 1 hodina / 150 Kč
  Běžné nákupy a pochůzky 1 hodina / 150 Kč
  Velký nákup (př. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti) 1 úkon / 160 Kč
  Praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy 1 kg / 80 Kč
  Praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy 1 kg / 80 Kč
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
  Doprovázení dospělých k lékaři, na orgány veřejné moci ... 1 hodina/ 150 Kč
  Doprovázení dětí do školy, k lékaři 1 hodina/ 150 Kč

 

Uvedené výše úhrad jsou v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb. v pl. znění. Úkony s hodinovou sazbou se účtují podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajitění péče včetně času stráveného docházkou u uživateli. Pokud poskytování služby netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

 

Pečovatelská služba se poskytuje bez úhrady

a) rodinám, ve kterých se narodily současně 3 a více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí

b) účastníkům odboje

c) osobám, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění zákona č. 47/1991 Sb., nebo u nichž bylo osuzující soudní rozhodnutí pro trestné činy uvedené v § 2 zákona č. 119/1990 Sb., ve znění zákona č. 47/1991 Sb., zrušeno přede dnem jeho účinnosti, anebo byly účastny rehabilitace podle § 22 písm. c) zákona č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci, jestliže neoprávněný výkon vazby nebo trestu odnětí svobody činil celkem alespoň 12 měsíců, popřípadě méně, pokud tento výkon měl činit 12 měsíců, avšak skončil ze zdravotních důvodů před uplynutím 12 měsíců

d) osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním  útvaru, jestliže rozhodnutí o tomto zařazení bylo zrušeno podle § 17 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, anebo ve vojenském táboře nucených prací, jestliže rozkaz o jeho zařazení do tohoto tábora byl zrušen podle § 18 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., anebo v centralizačním klášteře s režimem obdobným táborům nucených prací, pokud celková doba pobytu v těchto zařízeních činila 12 měsíců, popřípadě méně, pokud tato doba měla činit 12 měsíců, avšak skončila ze zdravotních důvodů před uplynutím 12 měsíců

d) pozůstalým manželům/manželkám po osobách uvedených v bodech b) až d) starších 70 let.

 

Uplatnění práva na bezplatnou pečovatelskou službu je nutno doložit osvědčením. 

 


Podrobnější informace: Mgr. Veronika Pilařová Hadravová +420 380 716 342, +420 736 634 491

Sociální služby SOVY o.p.s.

Zastoupení:
Mgr. Ivana Ambrusová
Adresa:
Vyšehradská 260, 381 01 Český Krumlov
E-mail:
info@sovyck.cz
WWW:
https://www.sovyck.cz
Jihočeský kraj
Město Český Krumlov
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Registr poskytovatelů sociálních služeb